• Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
   • Albert Einstein
   • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
   • William Shakespear
   • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
   • Carl Rogers
   • Świetlica szkolna jest czynna od godziny 6.40 do godziny 16.40. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy pozostają dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia mu w szkole opieki - na wniosek rodziców.

    Kontakt telefoniczny z nauczycielami świetlicy: tel. 68 326-36-80 poprzez numery wewnętrzne:
    ▪ wew. 14 (świetlica klas pierwszych – sala C-8);
    ▪ wew. 15 (świetlica klas drugich – sala G-4/G-5)
    ▪ wew. 18 (świetlica klas trzecich i starszych – sala C-8)

    Warunkiem przyjęcia ucznia do świetlicy w danym roku szkolnym jest dostarczenie przez rodzica (lub opiekuna prawnego) wypełnionej (prawidłowo i kompletnie) ‘Karty zapisu’.

    Obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 'Karta zapisu' jest dostępna dla Państwa:
    - w formie elektronicznej do pobrania na stronie www szkoły;
    - w formie papierowej do pobrania w sekretariacie szkoły i w świetlicy.

    Dodatkowo załączona została krótka informacja oraz wzór wypełniania karty zapisu.

    Dokument należy dostarczyć do świetlicy najpóźniej przed pierwszym dniem pobytu w niej ucznia. Proszę nie przekazywać go wychowawcom lub nie pozostawiać w sekretariacie szkoły. Kartę można przekazał wyłącznie nauczycielowi- wychowawcy świetlicy lub kierownikowi świetlicy, aby zweryfikować poprawność jej wypełnienia.

    Zapis będzie możliwy w świetlicy w dniach 28-31 sierpnia 2023r. w godzinach 8:00-14:00 oraz w dniu 1 września 2023r. w godzinach 16:30-18:00. Oczywiście nie ma znaczenia kolejność wpłynięcia dokumentu. Zapis będzie możliwy również w późniejszym terminie, jeśli od początku roku szkolnego dziecko nie będzie korzystać ze świetlicy a taka potrzeba z czasem się pojawi.

    WARUNKI KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, ZEGARKÓW SMARTWATCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH PRZEZ UCZNIÓW:
    Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69), zarządza się, co następuje:
    * podczas pobytu na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 uczniów wszystkich klas obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych, zegarków smartwatch oraz sprzętu elektronicznego.
    * przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny, smartwatch i sprzęt elektroniczny do plecaka lub szafki.
    * dopuszcza się korzystanie z urządzeń elektronicznych w uzasadnionych sytuacjach za zgodą wychowawcy, nauczyciela dyżurującego, dyrekcji szkoły.
    * naruszanie przez uczniów zasad korzystania z telefonów komórkowych oraz urządzeń elektronicznych na terenie szkoły skutkuje przekazaniem urządzenia wychowawcy klasy, który informuje o tym fakcie rodziców ucznia. Urządzenie odbierają rodzice/opiekunowie ucznia od wychowawcy.
    * wychowawca udziela upomnienia w postaci uwagi zapisanej w dzienniku uczniowi, który naruszył obowiązujące w szkole zasady korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych.
    * szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież urządzeń przynoszonych przez uczniów.

    MLEKO I PRODUKTY MLECZNE ORAZ OWOCE I WARZYWA W SZKOLE
    Szkoła Podstawowa nr 2 uczestniczy w unijnym „Programie dla szkół”, w ramach którego uczniowie klas I-V otrzymują bezpłatnie mleko i produkty mleczne oraz owoce i warzywa w szkole. Nauczyciele świetlicy szkolnej koordynują realizację programu w szkole oraz wydają produkty uczniom.

    Poniżej najważniejsze informacje i zasady związane z uczestnictwem uczniów w programie realizowanym przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcie Rolnictwa.

    Program dla szkół jest programem edukacyjnym, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, regularnie spożywając dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne.

    W roku szkolnym 2023/2024 dzieci uczestniczące w programie będą otrzymywać przeważnie 3 razy w tygodniu, przez 10 tygodni, porcję mleka lub produkt mleczny (może to być mleko białe, serek twarogowy, jogurt i kefir naturalny), oraz porcję świeżych owoców i warzyw lub sok (może to być papryka, pomidor, kalarepa, rzodkiewka, marchew, śliwka, gruszka, jabłko lub sok owocowy).

    Serek twarogowy jest dostarczany bez łyżeczki, uczniowie muszą przynieść do szkoły własną.

    Jeśli któryś z uczniów nie będzie miał ochoty na otrzymany produkt, może go pozostawić w świetlicy.

    W programie biorą udział wyłącznie uczniowie, których rodzice/opiekunowie wyrazili pisemną zgodę na udział dziecka w Programie. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć ww. produkty gotowe do spożycia przez dzieci (odpowiednio zapakowane). Po dostarczeniu produktów przez dostawcę, nim zostaną one udostępnione dzieciom, ich jakość jest sprawdzana w szkole. Mając na uwadze zarówno aspekty edukacyjne, jak również konieczność zachowania właściwej jakości, w tym ciągu chłodniczego, produkty te powinny zostać spożyte przez dzieci w szkole po ich udostępnieniu i nie powinny być zabierane przez uczniów do domu. Jakość świeżych owoców i warzyw (pokrojonych i zapakowanych) lub produktów mlecznych przetrzymywanych w temperaturze pokojowej przez kilka godzin w plecaku szkolnym ulega pogorszeniu, co często powoduje że nie nadają się one do spożycia przez dzieci. W przypadku, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce prosimy o Państwa reakcję i wsparcie w rozmowie z dziećmi, tak aby zachęcić je do wspólnego spożywania świeżych produktów w szkole, razem z rówieśnikami. Przykład kolegów i koleżanek jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność Programu i kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych. Zachęcamy Państwa również do wspólnego kontynuowania w środowisku domowym zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, co niewątpliwie wzmocni skuteczność Programu, a przy tym będzie inwestycją w zdrowie całej rodziny.

    UCZNIOWIE NIEUCZĘSZCZAJĄCY NA RELIGIĘ
    W Szkole Podstawowej nr 2 w czasie trwania lekcji religii zapewniona jest opieka (lub zajęcia wychowawcze) w świetlicy dla uczniów, którzy w nich nie uczestniczą. W trakcie oczekiwania na kontynuację zajęć lekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczniowie spędzają czas pod nadzorem nauczyciela w świetlicy
    .
    Od chwili przekroczenia przez ucznia progu szkoły odpowiedzialność za jego bezpieczne i higieniczne warunki pobytu ponosi szkoła. Nie jest możliwe wprowadzenie „czasu wolnego” dla uczniów nieuczestniczących w lekcjach religii.

    ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE DLA UCZNIÓW W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
    W dni wolne od zajęć dydaktycznych (zgodnie z organizacją roku szkolnego) na wniosek rodziców (lub opiekunów prawnych) szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których opiekunowie zadeklarują taką potrzebę. Dyżury są pełnione w godzinach 6:40 -15:40 przez nauczycieli z naszej szkoły w salach świetlicy. W dni wolne od zajęć nieczynna jest stołówka szkolna. Uczniowie mogą samodzielnie wyjść do domu wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia rodzica.

    Przed zbliżającymi się dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych wychowawcy będą prosić Państwa o przesłanie informacji (przed dziennik elektroniczny Vulcan) o potrzebie zapewnienia opieki w szkole oraz deklaracji co do szacowanych godzin przebywania w niej dziecka.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonej Górze
   • 68 326 36 80
   • ul. Stefana Wyszyńskiego 101 65-536 Zielona Góra Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych